Aandacht

Werkwijze

Bij K&J Centrum zetten we ons in voor jeugdigen en gezinnen die in het dagelijks leven vastlopen op verschillende levensgebieden. Hierbij houden wij rekening met de locatie waar zij zich het meest veilig en vertrouwt voelen (presentietheorie/totale mens principe).

Intake

Vanaf het moment dat de intake plaatsvind wordt de focus gelegd op een vertrouwensband. Op deze manier denken wij dat we meer informatie kunnen vergaren waardoor we de hulpverlening nog beter kunnen vormgeven. Op basis van deze informatie komt er een hulpverleningsplan met specifieke hulpvragen tot stand.

Behandeltraject

Aan deze hulpvragen wordt gedurende het traject gewerkt. De tussentijdse evaluaties waar K&J Centrum gebruik van maakt zijn bedoeld om te kijken welke doelen er zijn behaald en waar nog ontwikkeling in mogelijk is. Hier wordt vervolgens op ingespeeld, om de hulp nóg beter vorm te geven. Het uiteindelijke doel is dat de jeugdige/het gezin voldoende draagkracht heeft en zelfredzaam is.

Wanneer dit is bereikt en alle hulpvragen zijn beantwoord kan het traject richting een afsluitfase gaan. Dit doen wij altijd in overleg met de jeugdige/het gezin.

Onze methodische werkwijze:

Presentietheorie

Middels deze theorie willen wij ‘er simpelweg zijn’ voor de jeugdige. Hierdoor kan er een vertrouwensrelatie worden opgebouwd. De jeugdige zal zich gezien en gehoord voelen en zich hierdoor een volwaardig mens voelen.

Competentiegericht werken

Met deze methodiek sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen van de jongere en bij zijn of haar eigen kracht en talent. De pedagogisch medewerker gebruikt hierbij interventies die zich richten op het versterken van gewenst gedrag. Ook wordt er nieuw gedrag aangeleerd om het oude, ongewenste dan wel disfunctionele gedrag mee te verplaatsen.

Geef me de 5 methodiek

Middels deze unieke methodiek richten wij ons op duidelijke en voorspelbare communicatie speciaal voor jeugdige met de diagnose ASS. Vijf vragen staan steeds centraal: wie, wat, waar, wanneer en hoe.

Op eigen benen (OEB)

Wij zetten deze methode in om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te versterken. Hierbij wordt de jeugdige gestimuleerd zelf na de denken over de aanpak van een taak of de oplossing van een probleem.

TEACCH-methode

Middels deze methode stimuleren wij om de individuele vaardigheden van een jeugdige, door de educatieve omgeving te structureren. Deze methode verbetert de structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid door visualisatie.

Applied Behavior Analysis (ABA-methode)

Middels deze methode werken wij vanuit de motivatie van de jeugdige, om hem zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren op het gebied van taal, spel en gedrag. Deze methode passen wij toe bij jeugdigen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor jeugdigen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leerachterstanden.

Triple C

Triple C staat voor competentie, cliënt en coach. Bij deze methode gaan wij voor een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de jeugdige. Het creëren van een betekenisvolle dag invulling staat centraal. Hierbij leggen wij de focus op wat de jeugdige zelf kan en leggen wij niet de focus op het probleemgedrag.

Aandacht en gelijkwaardigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Toewijding

Bent u benieuwd naar ons aanbod of is er een cliënt die u wil aanmelden? Bel dan 078 7853023